Advancing a Welcoming Infrastructure for Humanitarian Relief

In English

By: Welcoming International and Welcoming America

As individuals and organizations in localities across the globe mobilize to support those displaced by war, conflict, and climate disasters, meeting the immediate needs is critical. At the same time, building the infrastructure needed to support and engage migrants and non-migrants in the long term is essential to ensuring belonging for all lasts beyond these events. 

In this new guide, Welcoming America and the Welcoming International Alliance outline five ways for local leaders to create equitable and welcoming environments as part of the response to humanitarian relief. Local leaders can find checklists, resource links, and ideas for building a durable infrastructure within communities so that when the next crisis hits, they are ready to respond effectively.

Po polsku

Autorstwa: Welcoming International and Welcoming America

W miarę jak osoby i organizacje na całym świecie mobilizują się, by wspierać osoby
przesiedlone w wyniku wojen, konfliktów i katastrof klimatycznych, zaspokajanie
natychmiastowych potrzeb staje się coraz ważniejszą kwestią. Jednocześnie budowanie
infrastruktury, która w dłuższej perspektywie ma wspierać i angażować migrantów i osoby
niebędące migrantami jest niezbędne, by zapewnić wszystkim poczucie przynależności, gdy pomoc humanitarna dobiegnie końca.

W nowym przewodniku Welcoming America i Welcoming International Alliance przedstawiają pięć sposobów, dzięki którym lokalni liderzy mogą tworzyć sprawiedliwe i przyjazne środowiska w trakcie trwania akcji humanitarnych i po ich zakończeniu. Lokalni liderzy mogą znaleźć w nim listy kontrolne, linki do zasobów oraz pomysły w odniesieniu do budowania trwałej infrastruktury w społecznościach, tak aby w momencie kolejnego wydarzenia wymagającego pomocy humanitarnej te zasoby były gotowe do natychmiastowego działania.

În limba română

De către: Welcoming International and Welcoming America

În timp ce persoanele și organizațiile din întreaga lume se mobilizează pentru a-i sprijini pe cei refugiați din cauza războiului, a conflictelor și a dezastrelor climatice, satisfacerea nevoilor imediate este esențială. În același timp, construirea infrastructurii necesare pentru a sprijini și a implica migranții și non-migranții pe termen lung este esențială pentru a asigura apartenența tuturor dincolo de evenimentele umanitare.

În acest nou ghid, Welcoming America și Alianța Welcoming International prezintă cinci modalități prin care conducătorii locali pot crea medii echitabile și primitoare în timpul și după încheierea misiunilor de ajutor umanitar. Conducătorii locali pot găsi liste de verificare, linkuri de resurse și idei pentru construirea unei infrastructuri durabile în cadrul comunităților, astfel încât, atunci când va avea loc următorul eveniment umanitar, să fie pregătiți să răspundă eficient.

Translate »